VOŠ MILLS je moderní vzdělávací institucí, která se od svého založení specializuje na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

 

MUDr. Balko Jan
Vyučované předměty: Histologie a histologická technika
Studium: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Mgr. Bunešová Martina
Vyučované předměty: Klinická biochemie, Cvičení z klinické biochemie,
Instrumentální technika
Studium: 2LF UK

 

Corbin Kateřina
Vyučované předměty: Anglický jazyk

 

Mgr. Čtrnáctá Hana
Vyučované předměty: Cvičení z hematologie
Studium: VSSV sv. Alžběty, Bratislava, katedra LVM

 

Mgr. Hloušková Eva
Vyučované předměty : Informační a komunikační technologie

 

Chvojková Jaroslava
Vyučované předměty: Mikrobiologie cvičení
Studium: PřF UJEP Ústí nad Labem

 

Bc. Janeček Antonín
Vyučované předměty: Hematologie – cvičení
Studium: Vysoká škola sv. Alžběty Bratislava

 

Koblížek Miroslav
Vyučované předměty: Histologie
Studium: 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 

Kratinová Vladimíra
Vyučované předměty: Cvičení z histologie
Studium: SZŠ Alšovo nábřeží Praha

 

Ludvíková Benešová Lenka
Vyučované předměty: Histologické cvičení

 

PhDr. Mimra Bohumil
Vyučované předměty: Německý jazyk
Studium: FF UK

 

PaedDr. Montfortová Volsich Monika
Vyučované předměty: Ruský jazyk
Studium: PedF UK praha

 

PhDr. Muknšnáblová Martina, Ph. D., MBA
Vyučované předměty: Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Absolventský seminář, Odborná praxe
Studium: 1. LF UK Praha

 

Mgr. Nováková Nina
Vyučované předměty: Latinský jazyk
Studium: FF UK, PF UK Praha

 

PaedDr. Palouček Jiří CSc.
Vyučované předměty: Chemie a biochemie
Studium: PeF UK, PřF UK Praha

 

Ing. Pinkas Michal
Vyučované předměty: Imunohematologie teorie a cvičení, Ekonomie

 

Mgr. Seidlová Veronika
Vyučované předměty: Laboratorní technika
Studium: Univerzita Pardubice

 

Bc. Skalická Anna
Vyučované předměty: Imunologie, Cvičení z imunologie
Studium: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

 

RNDr. Ing. Bc. Staněk Libor
Vyučované předměty: Genetika a molekulární biologie
Studium: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Obor biologie, specializace fyziologie, Fakulta biologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Obor genové inženýrství, Profesional certification of translation medicine, Vienna university

 

Staňková Iva
Vyučované předměty: Histologické cvičení

 

Mgr. Jan Svárovský
Vyučované předměty: Anglický jazyk
Studium: FF UK Praha

 

Mgr. Tkadlec Jan, PhD.
Vyučované předměty: Mikrobiologie teorie

 

Mgr. Trachtulcová Petra, PhD., MBA
Vyučované předměty: Hematologie

 

Mgr. Vondra Josef
Vyučované předměty: ZSM
Studium: PřF UK

 

MUDr. Vyhnánek Roman
Vyučované předměty: Ochrana veřejného zdraví
Studium: Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy v Praze

 

V oboru Diplomovaný zdravotní laborant vyučují interní pedagogové obecně vzdělávací předměty a specializované předměty jsou teoreticko-praktickou formou vyučovány vedoucími jednotlivých laboratorních biochemických, mikrobiologických, imunologických, hematologických, imunohematologických, histologických, genetických a dalších klinických pracovišť.


PhDr. Martina Muknšnáblová, Ph.D., MBA
Vedoucí oboru


Diplomovaný zdravotní laborant

Zdravotní laborant je pracovníkem různých typů laboratoří – biochemických, mikrobiologických, hematologických, histologických a dalších. Analýzou vzorků získává přesné a pravdivé výsledky, které umožní diagnózu a následně adekvátní léčbu pacientů. Vzdělává se v mnoha oborech souvisejících s analýzou biologického materiálu.  Předpokladem pro jeho práci je pečlivost a schopnost zvládat vyspělou analytickou techniku. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a po jeho vykonání získává absolvent odbornou způsobilost pro výkon práce zdravotního laboranta bez odborného dohledu.

Vyučované předměty:

Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky, Výživa člověka, Ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Absolventský seminář, Odborná praxe.

Vzdělání:

1991-1995 Střední zdravotnická škola Písek – obor Zdravotní sestra

1995-1996 Střední zdravotnická škola  Benešov – obor Sestra pro intenzivní péči

1996-1999 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Ošetřovatelství

1996-1999 Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity – obor Speciální pedagogika, specializace Surdopedie

2005-2007 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Učitelství odborných zdravotnických předmětů

2010-2012 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – obor Věda a výzkum v ošetřovatelství

Praxe:

Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Plzeň

Střední zdravotnická škola Písek

Domov seniorů Jenštejn

Střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

Centrum zdravotní péče Jirny

Vyšší odborná zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 2

Nemocnice Na Františku Praha

Střední zdravotnická škola Praha 10

Fakultní nemocnice Motol Praha

Publikační činnost

Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5034-7.

Prevence nemocí: Nejčastější problémy na cestě k obnovení nebo udržení zdraví. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8028-2.

Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8804-2.

Etika v nemoci a bezmoci. Praha 2016. Ebux.cz. ISBN ISBN 978-80-270-0420-1

Výchova dětí s postižením sluchu. Rádio Proglas, Kafemlýnek, 3.6.2014, https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2014-06-03 09:30:00 [cit.1.4.2017]

Více než 25 odborných článků pro tištěná periodika Zdravotnictví a medicína (Mladá fronta a.s.), Ošetřovatelská péče (Siviliania Brno).

 

Na škole Mills pracuji od roku 2010. Svou práci jsem vždy vnímala jako nedílnou součást svého života. Ráda spojuji poznatky z více oborů. Proto jsem vždy vyhledávala práci na více pozicích a místech současně. Domnívám se, že je velmi důležité ve stále rychle vyvíjejících odborných léčebných postupech, aby učitel ve zdravotnických oborech byl součástí i reálného zdravotnického procesu.

Vzdělávání považuji za živý prvek, který musíme užívat pro své zdraví celý život. V některých obdobích po vyšších dávkách a posléze již jen v udržovacích koncentracích ale stále.

V rámci své profesní kariéry jsem pracovala jako zdravotní sestra, posléze mentorka, auditorka či manažerka zdravotnického zařízení. Předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším považuji za své poslání.

Volný čas věnuji své rodině, která je mých cílem i prostředkem životní spokojenosti. Sílu a energii se snažím čerpat také při běhu přírodou a prací na zahradě.

 

Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.