Kombinovaná forma

Pro organizaci studia na VOŠ MILLS platí v plném rozsahu příslušná ustanovení zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláška o vyšším odborném vzdělávání č. 10/2005 Sb.

Studium je tříleté, každý ročník se skládá ze zimního a letního období.  V rámci každého studijního období se koná 5 víkendových bloků konzultací, tj. cca 1 x za měsíc.  Blok začíná zpravidla v pátek v odpoledních hodinách a končí v neděli.  Během bloku proběhne cca 20 -25 hodin teoretických nebo praktických konzultací.  Maximální počet hodin konzultací v ročníku je 220. Termíny víkendových bloků jsou stanoveny vždy na období dopředu. V závěru každého studijního období je tzv. zkouškové období.

Odborná praxe v kombinované formě, je koncipovaná individuálně podle možností studentů a je povinnou součástí každého ročníku.  Celkový rozsah za celé studium je 600 hodin odborné praxe. Její organizace i obsah je podrobně uveden v samostatném odkaze.  Studentům kombinované formy studia je možné část odborné praxe uznat a to na základě průkazného potvrzení o praxi absolvované předchozím studiem nebo výkonem své profese.

Podmínky studia blíže určuje Školní řád, s nímž je na začátku studia student seznámen a k jehož dodržování se zavazuje.