Odborná praxe je významnou a nedílnou součástí studia na VOŠ MILLS. Její organizaci, kontrole, výběru pracovišť, práci s lektory a dalším nezbytným aspektů  majícím vliv na kvalitu praxe je v rámci řízení školy věnována velká pozornost. Škola má smluvně zajištěnou praxi s desítkami pracovišť nejen v Praze a Středočeském kraji, ale i na dalších místech republiky.

Modul odborná praxe probíhá ve všech třech ročnících ve formě souvislé praxe na smluvně zajištěných pracovištích. Pracoviště jsou volena tak, aby byl studentům zajištěn co možná nejpestřejší program a aby byli postupně seznamováni se všemi činnostmi, se kterými se mohou v budoucnu setkat. Ve třetím ročníku se při volbě pracoviště pro jednotlivé studenty přihlíží k individuálnímu zájmu, jejich budoucí profesní orientaci nebo také k tématu absolventské práce.

Na praxi jsou studenti pod dozorem lektora odborné praxe zapojováni do běžných činností konkrétního pracoviště. O své praxi vedou deník, kam si průběžně zapisují veškeré aktivity v rámci dne. Deník a hodnocení lektora odborné praxe jsou důležitými podklady pro hodnocení studenta v modulu odborná praxe.

Spolupracujeme s firmami:

  • Synlab Group
  • AeskuLab

Pro zajištění souvislé odborné praxe navázala škola kontakt s následujícími pracovišti:

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
  • Fakultní nemocnice Motol
  • Nemocnice Na Bulovce
  • Krajská nemocnice Liberec