Vzdělávací program připravuje studenta k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona 96/2004 Sb.

Vzdělávání vychází z rozšiřujících se znalostí v medicínských i technických oborech a z potřeby reagovat na nově vznikající přístupy používané ve zdravotnických laboratořích. Má složku všeobecnou a odbornou.

Všeobecné vzdělání poskytují studentům předměty jazykové –  anglický, německý nebo ruský jazyk. Obsah výuky je zaměřen k potřebám odbornosti. Vzdělávání v cizím jazyce umožní získání a upevnění kvalitní dorozumívací dovednosti včetně znalosti odborné terminologie a schopnosti vzdělávání v cizojazyčné odborné literatuře, ale také připraví studenty pro užívání jazyka v typických řečových situacích při poskytování zdravotní péče pacientům/klientům neovládajícím český jazyk.  Jazykové vzdělávání zahrnuje také osvojení základů latinského jazyka, které je zaměřeno na osvojení  základní medicínské terminologie nezbytné pro vzdělávání v oboru. Výběr cizího jazyka je svobodnou volbou studenta na základě přechozího jazykového vzdělávání.

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (dále jen IKT) má především aplikační charakter a je zaměřeno na seznámení studentů s rozvojem a novými poznatky v oblasti komunikačních technologií a se speciálními programy pro zdravotnictví. Důraz je kladen na využívání IKT v odborné praxi a efektivní používání IKT jako zdroje informací.

Hlavní část vzdělávacího programu tvoří základní a speciální odborné učivo v teoretické i praktické oblasti. Základní učivo poskytuje obecné odborné znalosti a zahrnuje například vědomosti a poznatky z anatomie a fyziologie, patologie, obecné a fyzikální chemie či ekonomiky.

Speciální odborné učivo poskytuje teoretické vědomosti a praktické dovednosti z  klinické biochemie, biochemie, histologie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, genetiky a molekulární biologie, a analytické chemii, laboratorní techniky a instrumentální techniky.

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a zkoušky z odborných předmětů, jež se skládá z klinické biochemie, hematologie, mikrobiologie a epidemiologie.

Teoreticko-praktickou výuku ve škole účelně doplňuje odborná praxe v různých typech laboratoří  (viz Odborná praxe).