Staň se diplomovaným sociálním pracovníkem, zvyš svou cenu na trhu práce a pomáhej tam, kde to skutečně potřebují. Věříme, že dobré vzdělání zajistí důsledná praxe, proto jsou naši učitelé ti nejlepší odborníci z odborných pracovišť. Díky kombinovanému víkendovému studiu (pátek, sobota, neděle včetně) je vše možné zvládnout i při zaměstnání.


Diplomovaný sociální pracovník ve zkratce

 • 3leté kombinované studium
 • Studium probíhá pátky včetně a o víkendech, v 5 blocích za semestr
 • Důraz na praxi
 • Odborné praxe v zařízeních poskytujících sociální péči dětem, dospělým i na sociálních odborech příslušných úřadů
 • Vhodné i jako rekvalifikace

Studium oboru sociální práce je vyšší odborné studium, které na škole MILLS realizujeme v tříleté formě kombinovaného studia. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona  108/2006 Sb. o sociálních službách.

Díky studiu získáte

 • Titul DiS. a možnost samostatné práce (bez nutnosti odborného dohledu)
 • Komplexní praktické vzdělání
 • Okamžité uplatnění jako sociální pracovník zabezpečující kompletní sociální agendu
 • Možnost vyššího platového ohodnocení


Proč si vybrat právě Mills?

 • 1.  Praktická škola plná lidí z praxe

  Naši učitelé ví, o čem mluví. Jsou to lidé s dlouholetými zkušenostmi z terénu. Jejich přednášky jsou opřené o každodenní praxi.

 • 2. Studium o víkendu

  Víme, jak je náročné stíhat vzdělání u pracovního poměru. Proto u nás probíhá výuka v kombinovaném studiu o víkendu.

 • 3. Ihned do zaměstnání

  Po dokončení oboru Sociální práce není třeba absolvovat zdlouhavé zaučování, protože praxi už budete mít za sebou.


Naši studenti


„Vždy jsem věděla, že chci pomáhat lidem. Mills pro mě byla nejlepší cesta k potřebnému vzdělání a titulu DiS.“

– Lucie Marýzková, absolventka Sociální práce 2015

Uplatnění absolventa

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitaci. 

Aplikuje základní platné právní předpisy, zvláště z oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva a práva sociálního zabezpečení, jakož i mezinárodní úmluvy  o všeobecných lidských právech, včetně řešení právních problémů.

Profil absolventa

 • dokáže vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, v souladu s etickými principy, společenskými normami a pravidly kulturního  chování, adekvátně situaci volit  prostředky jazykové a sociální komunikace
 • umí využívat pro svou práci a sebevzdělávání znalost cizího jazyka
 • dobře se orientuje v sociální politice státu, sleduje její vývoj a umí jednotlivá sociální opatření aplikovat v praxi, rozvíjet a zlepšovat    sociální politiku
 • systematicky sleduje sociální síť, je schopen navrhovat opatření na její zdokonalení a umí podchycovat a vyhledávat jedince a skupiny  vyžadující sociální pomoc, spojit klienta se systémy, které mu poskytnou zdroje, služby a příležitosti
 • je seznámen s problematikou sociálně patologických jevů a jejich prevence
 • má znalosti ze sociálního lékařství potřebné pro sociální práci
 • umí navázat kontakt s klientem, pomoci mu zorientovat se v jeho situaci a vést ho k samostatnému řešení jeho problémů, vést  sociální šetření, sociální agendu, včetně    řešení
 • je připraven k poskytování krizové pomoci
 • aplikuje základní platné právní předpisy, zvláště z oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a práva sociálního zabezpečení, jakož i mezinárodní úmluvy  o všeobecných lidských právech, včetně řešení právních problémů
 • dokáže se zapojit a vykonávat sociálně  právní a  sociální  poradenství
 • je si vědom své odpovědnosti vůči klientovi, chrání jeho oprávněné zájmy a jedná vždy tak, aby posílil důvěru klienta v serióznost své práce

KÓD OBORU
75-32-N/01 kombinovaná (3 roky)

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Sociální práce

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné, titul DiS.

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
3 roky (forma kombinovaná)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají – probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu

PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ
Maturitní zkouška

POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD
1 třída (30 studentů)

ŠKOLNÉ
Kombinovaná forma – 4 x 7 000 Kč za rok

VĚKOVÉ OMEZENÍ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano