Obsah vzdělávacího programu je rozpracován do jednotlivých modulů vymezených učebním plánem. Učební plány pro kombinovanou formu studia jsou zveřejněny v sekci student.

Rozvržení a skladba vyučovacích modulů do učebního plánu umožňuje vzdělávací obsah charakterizovat pomocí tří obsahových okruhů, které se vzájemně prolínají a doplňují:

Sociální politika a sociální práce

V tomto okruhu se studenti seznamují se státní sociální politikou, její funkcí a principy a jejím postavením v tržním hospodářství, dále s ekonomickými a demografickými činiteli, kteří umožní studentům naučit se ekonomicky myslet a plně chápat ekonomické jevy ve společnosti, vysvětlit vzájemné vztahy mezi sociální, hospodářskou a demografickou strukturou společnosti. Pozornost je věnována sociálně patologickým jevům, státnímu i nestátnímu programu prevence, systému sociálních opatření, což studentům umožní umět posoudit vznik a typy sociálních situací, sociálních rizik, analyzovat je a nacházet řešení.

Dále se studenti seznamují s vymezením pojmu sociální práce. S tím, že sociální práce je disciplínou jak teoretickou, tak praktickou, sdílí poznatky a je inspirována  řadou dalších disciplín např. psychologií, sociologií, pedagogikou, právem aj., s tím, že sociální práce má své vlastní propracované teorie a postupy, její obsah a metody se vyvíjejí dle sociálních potřeb občanů, koncepce sociální politiky a sociální péče.

Právní ochrana klienta

Tento obsahový celek poskytuje studentům přehled a orientaci v našem právním systému a právním rádu ČR. Studenti se seznamují s různými situacemi vyžadujícími právní ochranu klienta především v oblasti rodinného práva, pracovního a trestního práva v oblasti práva sociálního zabezpečení, lidských a občanských práv.

Sociální práce s klientem

Tento obsahový okruh patří ke stěžejním. Studenti se v něm seznamují a zároveň si osvojují metody a techniky sociální práce s klientem a skupinou, komunitou. Učí se čelit negativní diskriminaci, respektovat etnickou a kulturní rozdílnost, podporovat sociální spravedlnost nedovolit sociální vyloučení, stigmatizaci, útisk. Velký důraz je proto kladen na skloubení znalostí získaných v psychologii, pedagogice, sociologii, dále v komunikačních dovednostech a osobnostní výchově, což vede ke kultivaci vyjadřovacích schopností, prohloubení mravního a estetického cítění.

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a zkoušky z odborných předmětů.