Obsah vzdělávacího programu Diplomovaný zdravotnický záchranář vychází z Vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 Sb. o minimálních požadavcích na vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských povoláních a akreditace našeho vzdělávacího programu akreditační komisí MŠMT ČR.

Studium oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zahrnuje teoretické  poznatky z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, což jsou mj. anatomie, fyziologie, patologie a mikrobiologie. Dále zahrnuje základy vybraných klinických oborů, které nejčastěji souvisejí s případy akutního ošetřovatelství, jimiž jsou chirurgie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a neurologie. Tyto klinické obory jsou dále zaměřeny na akutní případy vyžadující neodkladnou péči. Klíčovým předmětem oboru jsou poznatky z urgentní medicíny.

Vedle medicínských oborů jsou v programu vybrané sociální disciplíny, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob, jakož i vztah mezi zdravotním stavem, sociálním prostředím a duchovními potřebami klienta. Jedná se například o psychologii, verbální a neverbální komunikaci, etiku, sociologii, právo; o problematiku národnostních menšin a transkulturního ošetřovatelství, diskriminace, rasových projevů a domácího násilí; o pedagogické základy a management zaměřený na oblast zdravotnictví. Odborné vzdělání zdravotnického záchranáře prohlubují také poznatky z přírodních a aplikovaných věd (biofyzika, radiologie, biochemie a farmakologie, epidemiologie a hygiena).

Cílem vzdělávání studentů v cizích jazycích je připravit je pro užívání jazyka v typických řečových situacích při poskytování ošetřovatelské péče klientům neovládajícím český jazyk, k využívání cizího jazyka pro účely vzdělávání.

Vzdělávání v latinském jazyce je zaměřeno na osvojení základní medicínské terminologie, nezbytné pro vzdělávání a porozumění odborné komunikaci.

Rozvíjí se rovněž počítačová gramotnost studentů. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (IKT) má především aplikační charakter a je zaměřeno na seznámení se speciálními programy pro zdravotnictví, na využívání IKT v ošetřovatelské praxi a jako zdroje informací.

Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích na standardních odděleních a odděleních intenzivní péče, dále na ARO, na pracovištích zdravotnické záchranné služby a dalších složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a souhrnné zkoušky z odborných předmětů.