Odborná praxe je významnou a nedílnou součástí studia na VOŠ MILLS. Její organizaci, kontrole, výběru pracovišť, práci s lektory a dalším nezbytným aspektů  majícím vliv na kvalitu praxe je v rámci řízení školy věnována velká pozornost. Škola má smluvně zajištěnou praxi s desítkami lékáren nejen v Praze a Středočeském kraji.

Odborná praxe je realizována v kombinovaném studiu ve všech třech ročnících formou souvislé praxe.

Probíhá na smluvně zajištěných a prověřených pracovištích. Je přednostně vykonávána v nemocničních lékárnách, které disponují specializovanými odděleními jako např. galenická oddělení, analytické laboratoře, oddělení přípravy náročných lékových forem, výdejny prostředků zdravotnické techniky apod. Pracoviště jsou volena tak, aby byl studentům zajištěn co možná nejpestřejší program a aby byli postupně seznamováni se všemi činnostmi, se kterými se mohou v budoucnu setkat. Ve třetím ročníku se při volbě pracoviště pro jednotlivé studenty přihlíží k individuálnímu zájmu, jejich budoucí profesní orientaci nebo také k tématu absolventské práce.

Na praxi jsou studenti pod dozorem lektora odborné praxe zapojováni do běžných činností konkrétního pracoviště. O své praxi vedou deník, kam si průběžně zapisují veškeré aktivity v rámci dne. Deník a hodnocení lektora odborné praxe jsou důležitými podklady pro hodnocení studenta v modulu odborná praxe.

Povinný minimální rozsah odborné praxe, stanovený vyhláškou MZČR č. 39/2005 Sb., je 600 hodin za celou dobu studia. Z této celkové výše je možné studentům kombinované formy studia na základě průkazného potvrzení o absolvování praxe předchozím studiem nebo výkonem profese část praxe uznat.

Bezprostředním výsledkem úzké spolupráce školy MILLS s odbornou praxí je fakt, že většina studentů v průběhu školní odborné praxe dostává nabídku zaměstnání v příslušné lékárně. Pro školu je tato zpětná vazba nejpřesvědčivějším signálem o dobré připravenosti vlastních absolventů.