Odborná praxe je významnou a nedílnou součástí studia na VOŠ MILLS. Její organizaci, kontrole, výběru pracovišť, práci s lektory a dalším nezbytným aspektům, majícím vliv na kvalitu praxe je v rámci řízení školy věnována velká pozornost.

Cílem odborné praxe je aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti ze všech odborných předmětů v reálném prostředí s důrazem na samostatnost studenta, rychlé zapracování a práci v týmu.

Kombinované studium

Povinný rozsah odborné praxe, stanovený vyhláškou MZČR č. 39/2005 Sb., je min. 2300 hodin za studium.  Z této celkové výše je možné studentům na základě průkazného potvrzení o absolvování praxe předchozím studiem nebo výkonem profese část praxe uznat.

Praxe je realizována v souvislých celcích. Odborná praxe není součástí víkendových bloků konzultací.

Ve vyšších ročnících a po dohodě s vedoucí oboru je možné praxi konat i na jiných pracovištích, která za tímto účelem uzavřou s VOŠ MILLS smlouvu o konání odborné praxe.

Hodnocení praxe

Podkladem pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou záznamy v sešitě Evidence praktické výuky, který je povinen student vést, dále pak praktické zkoušení a hodnocení vypracovaných kasuistik i ošetřovatelských postupů u konkrétních diagnóz.

Místa konání praxe

Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy s pečovatelskou službou, oddělení následné a dlouhodobé péče. Zařízení poskytující akutní lůžkové služby, tj. lůžková klinická pracoviště interních oborů- např. interna, plicní, neurologie, gastroenterologie, kardiologie, dětské, lůžková klinická pracoviště chirurgických oborů – např. chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, hrudní, úrazové, dětská chirurgie, urologie  a operační sály.

Pracoviště odborné praxe, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje:

 • Ústřední vojenská nemocnice Praha,
 • Fakultní nemocnice Motol Praha,
 • Fakultní nemocnice Bulovka Praha,
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha,
 • IKEM Praha,
 • Fakultní Thomayerova nemocnice Praha,
 • Nemocnice Říčany, a. s.,
 • Nemocnice Nymburk, s. r. o. ,
 • Oblastní Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav,
 • Krajská nemocnice Liberec,
 • Krajská zdravotní a. s.,
 • Almeda, a. s.  – městská nemocnice Neratovice,
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,
 • Oblastní nemocnice Jičín, a. s.,
 • Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem.

Výčet pracovišť je pouze orientační, škola dále spolupracuje s mnoha subjekty v rámci celé ČR.