Obsah studia vychází z vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 Sb. o minimálních požadavcích na vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských povoláních a navazujících předpisů MZ ČR.

Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecná ošetřovatelská péče, jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, biochemie, biofyzika, mikrobiologie a epidemiologie, základy radiační ochrany, ochrana veřejného zdraví a další. Dále zahrnuje základy vybraných klinických oborů, které nejčastěji souvisejí s ošetřovatelskou péčí, a specifika ošetřovatelské péče v nich, jako jsou chirurgie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie, neurologie, intenzivní péče, stomatologie, dermatovenerologie, geriatrie, oftalmologie a otorinolaryngologie.

Vzdělávací program zahrnuje rovněž moduly zaměřené na ošetřovatelství, etiku, komunitní péči, výživu a dietetiku, ošetřovatelský proces a potřeby nemocného. Vedle medicínských oborů jsou v programu vybrané sociální a humanitní disciplíny, které umožňují lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, jakož i vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým, sociálním prostředím a duchovními potřebami klienta, a které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů.  Jedná se například o psychologii, verbální a neverbální komunikaci, právo; o problematiku národnostních menšin a transkulturního ošetřovatelství, diskriminace, rasových projevů a domácího násilí; pedagogické základy a management zaměřený na oblast zdravotnictví. Studenti se rovněž seznámí s vybranými výzkumnými metodami používanými v ošetřovatelství.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je osvojení vědomostí a dovedností předlékařské první pomoci a ochrany člověka za mimořádných událostí. Obsahem výuky v některých předmětech je i válečná medicína, rizika záření a ochrana před radiací, první pomoc v krizových stavech a hromadných neštěstích, edukace veřejnosti (v souladu s pokyny MŠMT č. j. 13 586/03-22 ze 4. 3. 2003 je do vzdělávacího programu zapracována problematika ochrany člověka za mimořádných událostí.)

Vzdělávání zahrnuje i základy latinského jazyka. Vzdělávání v latinském jazyce je zaměřeno na osvojení základní medicínské terminologie nezbytné pro vzdělávání a porozumění odborné komunikaci.

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a souhrnné zkoušky z odborných předmětů.