VOŠ MILLS je moderní vzdělávací institucí, která se od svého založení specializuje na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

RNDr. Bártů Iva, Ph. D.
Vyučované předměty:   Hematologie

MUDr. Balko Jan
Vyučované předměty:  Histologie a histologická technika

Mgr. Bunešová Martina
Vyučované předměty:   Klinická biochemie, Cvičení z klinické biochemie,
Instrumentální technika

PaedDr. Černá Jana
Vyučované předměty:   Anglický jazyk

Mgr. Čtrnáctá Hana
Vyučované předměty:   Cvičení z hematologie

Daněk Ondřej
Vyučované předměty :  Informační a komunikační technologie

Ing. Drašťáková Milena
Vyučované předměty:   Laboratorní technika, Analytická chemie

Mgr. Havlíčková Jitka
Vyučované předměty:  První pomoc

MUDr. Kejmarová Sedláčková Zuzana
Vyučované předměty:   Německý jazyk

Kratinová Vladimíra
Vyučované předměty:   Cvičení z histologie a histologické techniky

MUDr. Lázničková Táňa
Vyučované předměty:  Mikrobiologie a epidemiologie

Mgr. Matějček Martin
Vyučované předměty:   Imunohematologie a transfúzní služba, Cvičení
z imunohematologie a transfúzní služby

PaedDr. Montfortová Volsich Monika
Vyučované předměty:   Ruský jazyk

PhDr. Muknšnáblová Martina
Vyučované předměty:  Anatomie a fyziologie, Patologie

Mgr. Nováková Nina
Vyučované předměty:   Latinský jazyk

RNDr. Novotná Milena
Vyučované předměty:  Mikrobiologie a epidemiologie

Podhajská Věra
Vyučované předměty:  Cvičení z mikrobiologie

Bc. Skalická Anna
Vyučované předměty:   Imunologie, Cvičení z imunologie

Mgr. Ing. Staněk Libor
Vyučované předměty:   Genetika a molekulární biologie, Cvičení genetiky a molekulární biologie

Mgr. Šafářová Anna
Vyučované předměty:  Sociální lékařství a etika

Mgr. Vlasáková Andrea
Vyučované předměty:  Anglický jazyk

Mgr. Vondra Josef
Vyučované předměty:   Základy statistických metod

MUDr. Vyhnánek Roman
Vyučované předměty:  Ochrana veřejného zdraví

PhDr. Zachariášová Miroslava
Vyučované předměty:   Obecná a fyzikální chemie


PhDr. Martina Muknšnáblová
Vedoucí oboru


Diplomovaný zdravotní laborant

Zdravotní laborant je pracovníkem různých typů laboratoří – biochemických, mikrobiologických, hematologických, histologických a dalších. Analýzou vzorků získává přesné a pravdivé výsledky, které umožní diagnózu a následně adekvátní léčbu pacientů. Vzdělává se v mnoha oborech souvisejících s analýzou biologického materiálu.  Předpokladem pro jeho práci je pečlivost a schopnost zvládat vyspělou analytickou techniku. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a po jeho vykonání získává absolvent odbornou způsobilost pro výkon práce zdravotního laboranta bez odborného dohledu.

Vyučované předměty:

Anatomie a fyziologie, Patologie a patofyziologie, Biologie dítěte, Zdravotní nauky, Výživa člověka, Ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Multikulturní ošetřovatelství, Absolventský seminář, Odborná praxe.

Vzdělání:

1991-1995 Střední zdravotnická škola Písek – obor Zdravotní sestra

1995-1996 Střední zdravotnická škola  Benešov – obor Sestra pro intenzivní péči

1996-1999 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Ošetřovatelství

1996-1999 Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity – obor Speciální pedagogika, specializace Surdopedie

2005-2007 I. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Učitelství odborných zdravotnických předmětů

2010-2012 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – obor Věda a výzkum v ošetřovatelství

Praxe:

Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Plzeň

Střední zdravotnická škola Písek

Domov seniorů Jenštejn

Střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

Centrum zdravotní péče Jirny

Vyšší odborná zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů Praha 2

Nemocnice Na Františku Praha

Střední zdravotnická škola Praha 10

Fakultní nemocnice Motol Praha

Publikační činnost

Péče o dítě s postižením sluchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5034-7.

Prevence nemocí: Nejčastější problémy na cestě k obnovení nebo udržení zdraví. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8028-2.

Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Praha 2015. Ebux.cz. ISBN 978-80-260-8804-2.

Etika v nemoci a bezmoci. Praha 2016. Ebux.cz. ISBN ISBN 978-80-270-0420-1

Výchova dětí s postižením sluchu. Rádio Proglas, Kafemlýnek, 3.6.2014, https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/?date=2014-06-03 09:30:00 [cit.1.4.2017]

Více než 25 odborných článků pro tištěná periodika Zdravotnictví a medicína (Mladá fronta a.s.), Ošetřovatelská péče (Siviliania Brno).

 

Na škole Mills pracuji od roku 2010. Svou práci jsem vždy vnímala jako nedílnou součást svého života. Ráda spojuji poznatky z více oborů. Proto jsem vždy vyhledávala práci na více pozicích a místech současně. Domnívám se, že je velmi důležité ve stále rychle vyvíjejících odborných léčebných postupech, aby učitel ve zdravotnických oborech byl součástí i reálného zdravotnického procesu.

Vzdělávání považuji za živý prvek, který musíme užívat pro své zdraví celý život. V některých obdobích po vyšších dávkách a posléze již jen v udržovacích koncentracích ale stále.

V rámci své profesní kariéry jsem pracovala jako zdravotní sestra, posléze mentorka, auditorka či manažerka zdravotnického zařízení. Předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším považuji za své poslání.

Volný čas věnuji své rodině, která je mých cílem i prostředkem životní spokojenosti. Sílu a energii se snažím čerpat také při běhu přírodou a prací na zahradě.

 

Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.