VOŠ MILLS je moderní vzdělávací institucí, která se od svého založení specializuje na vzdělávání dospělých. Tomu odpovídá složení a kvalita jejího pedagogického sboru. Jedná se o flexibilní uskupení interních a externích odborných učitelů a odborníků z praxe, kteří se navzájem účelně doplňují, neustále kontaktují s praxí a soustavně se v oboru vzdělávají. Spojení vysoce vzdělaných pedagogů s kvalitními odborníky z praxe se jeví pro dynamicky se vyvíjející obory velmi účelné, neboť tak dochází k permanentní konfrontaci teoretických poznatků z výuky s realitou praxe, okamžitému začleňování nových poznatků vědy i praxe přímo do vzdělávacího procesu a bezpochyby také k vytváření zdravého konkurenčního prostředí mezi vyučujícími. Kvalita a složení pedagogického sboru patří k největším devizám školy a bezpochyby k významným ukazatelům její vysoké odborné úrovně.

RNDr. Bártů Iva, Ph. D.
Vyučované předměty:   Hematologie

MUDr. Balko Jan
Vyučované předměty:  Histologie a histologická technika

Mgr. Bunešová Martina
Vyučované předměty:   Klinická biochemie, Cvičení z klinické biochemie,
Instrumentální technika

PaedDr. Černá Jana
Vyučované předměty:   Anglický jazyk

Mgr. Čtrnáctá Hana
Vyučované předměty:   Cvičení z hematologie

Daněk Ondřej
Vyučované předměty :  Informační a komunikační technologie

Ing. Drašťáková Milena
Vyučované předměty:   Laboratorní technika, Analytická chemie

Mgr. Havlíčková Jitka
Vyučované předměty:  První pomoc

MUDr. Kejmarová Sedláčková Zuzana
Vyučované předměty:   Německý jazyk

Kratinová Vladimíra
Vyučované předměty:   Cvičení z histologie a histologické techniky

MUDr. Lázničková Táňa
Vyučované předměty:  Mikrobiologie a epidemiologie

Mgr. Matějček Martin
Vyučované předměty:   Imunohematologie a transfúzní služba, Cvičení
z imunohematologie a transfúzní služby

PaedDr. Montfortová Volsich Monika
Vyučované předměty:   Ruský jazyk

PhDr. Muknšnáblová Martina
Vyučované předměty:  Anatomie a fyziologie, Patologie

Mgr. Nováková Nina
Vyučované předměty:   Latinský jazyk

RNDr. Novotná Milena
Vyučované předměty:  Mikrobiologie a epidemiologie

Podhajská Věra
Vyučované předměty:  Cvičení z mikrobiologie

Bc. Skalická Anna
Vyučované předměty:   Imunologie, Cvičení z imunologie

Mgr. Ing. Staněk Libor
Vyučované předměty:   Genetika a molekulární biologie, Cvičení genetiky a molekulární biologie

Mgr. Šafářová Anna
Vyučované předměty:  Sociální lékařství a etika

Mgr. Vlasáková Andrea
Vyučované předměty:  Anglický jazyk

Mgr. Vondra Josef
Vyučované předměty:   Základy statistických metod

MUDr. Vyhnánek Roman
Vyučované předměty:  Ochrana veřejného zdraví

PhDr. Zachariášová Miroslava
Vyučované předměty:   Obecná a fyzikální chemie


PhDr. Miroslava Zachariášová
Vedoucí oboru


Diplomovaný zdravotní laborant

Zdravotní laborant je pracovníkem různých typů laboratoří – biochemických, mikrobiologických, hematologických, histologických a dalších. Analýzou vzorků získává přesné a pravdivé výsledky, které umožní diagnózu a následně adekvátní léčbu pacientů. Vzdělává se v mnoha oborech souvisejících s analýzou biologického materiálu.  Předpokladem pro jeho práci je pečlivost a schopnost zvládat vyspělou analytickou techniku. Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a po jeho vykonání získává absolvent odbornou způsobilost pro výkon práce zdravotního laboranta bez odborného dohledu.

Vyučované předměty: Chemie a biochemie, Laboratorní technika, Výživa člověka, Analýza léčiv, Odborná praxe, Seminář k absolventské práci

Vzdělání:

2015                      Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  – Fakulta životního prostředí, bakalářské studium, obor Ochrana životního prostředí

Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

2010                      Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta, rigorózní řízení v oboru učitelství chemie

Ukončeno státní rigorózní zkouškou z pedagogiky, psychologie, chemie a oborové didaktiky, titul PhDr.

2008                                      Univerzita Karlova Hradec Králové – Farmaceutická fakulta, specializační studijní program Léčivé rostliny

Ukončeno vysokoškolskou zkouškou z předmětů: farmakologie, farmakognózie, farmaceutická botanika; certifikát

1991 – 1996        Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta, učitelství pro ZŠ a SŠ,

obor chemie

Ukončeno státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky, psychologie, chemie a oborové didaktiky, titul Mgr.

 

Na škole MILLS pracuji od roku 2002, nejprve na pozici vyučující odborných předmětů a postupně jsem se stala vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutických asistent.  Součástí mé práce je kromě přímé výuky studentů v denní i kombinované formě studia veškerá koordinační a řídicí činnost potřebná k zajištění chodu oboru – organizace přijímacího řízení, personální zajištění výuky (koordinace externích vyučujících, přijímání nových spolupracovníků), materiálně technické zabezpečení výuky, tvorba rozvrhu, učebních plánů a harmonogramu školního roku, odborné i technické vedení studentů při zpracování závěrečných prací, zajišťování chodu školní chemické laboratoře, komunikace s nemocničními i veřejnými lékárnami při zajišťování odborné praxe. (LZE VYNDAT J ) V roce 2013 jsem připravila materiály pro akreditaci dalšího oboru: Diplomovaný zdravotní laborant. V roce 2015 jsme přijali první studenty tohoto oboru a byla jsem pověřena jeho vedením. Mým profesním motem je:  Neustále se vzdělávat.

Ve volném čase se věnuji rodině, čtu cokoliv, co mě zaujme, nebo si nazuju toulavé boty a vyrazím do přírody. Mezi mé aktivní zájmy patří film a botanika, zejména léčivé rostliny.
Zaměstnání: VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.