Denní forma

Studium je tříleté, každý ročník je dělen na zimní a letní období. Každé studijní období se rámcově skládá z týdnů výuky (teoretické a praktické) a období zkoušek, které jsou do výuky zakomponovány.  Podrobný rozpis obsahu jednotlivých období je řešen v dokumentu Organizace školního roku,  vypracovaném pro jednotlivé studijní ročníky ředitelkou školy.

Teoreticko-praktická výuka probíhá od pondělí do pátku  v maximálním rozsahu 35 hod/týdně. Veškeré hodiny stanovené učebním plánem jsou kontaktní, převažující formou výuky jsou přednášky, semináře, praktická a laboratorní cvičení. Odborná praxe v denní formě je koncipovaná jako souvislá a je součástí každého ročníku. Její organizace i obsah je podrobně uveden v samostatném odkaze.

Kombinovaná forma

Studium je tříleté, každý ročník se skládá ze zimního a letního období.  V rámci každého studijního období se koná 5 víkendových bloků konzultací, tj. cca 1 x za měsíc.  Blok začíná zpravidla v pátek v odpoledních hodinách a končí v neděli.  Během bloku proběhne cca 20 -25 hodin teoretických nebo praktických konzultací.  Maximální počet hodin konzultací v ročníku je 220. Termíny víkendových bloků jsou stanoveny vždy na období dopředu. V závěru každého studijního období je tzv. zkouškové období.

Odborná praxe v kombinované formě, je koncipovaná individuálně podle možností studentů a je povinnou součástí každého ročníku.  Celkový rozsah za celé studium je 600 hodin odborné praxe. Její organizace i obsah je podrobně uveden v samostatném odkaze.  Studentům kombinované formy studia je možné část odborné praxe uznat a to na základě průkazného potvrzení o praxi absolvované předchozím studiem nebo výkonem své profese.